پاراوان لوله ای

در ۲نوع لوله ۲۰ و ۲۵ ارتفاع ۲متر ۳تکه تاشو چرخ تخم مرغی استیل همرا با پرده و میل پرده