میز غذا بیمار

در ۲نوع رویه ABS و استیل یک طرفه قابل تنظیم تا ارتفاع ۱۳۰ سانت چرخ تخم مرغی استیل