محافظ تخت بیمار (بدساید)

در ۲نوع لوله ۲۰ و ۲۵ چنگه آبکاری استیل