جای لگن‌و لوله بیمار

چهار طبقه بدنه لوله ۲۵ و مفتول ۵.۵