تک پله پای تخت بیمار

در۲نوع رویه آلومینیوم و چرم دور استیل پایه لوله ۲۰ و ۲۵