ترالی اورژانس

درسه نوع ۴و۵ کشو و۳کشو کمددار رویه استیل و ABS صفحه استیل کناره جای سرم و چراغ معاینه تخته احیاء قفل مرکزی چرخ ۷.۵ ترمزدار