تخت معاینه

در ۲نوع پایه ثابت و تاشو جای رول بدنه قوطی۳۰ ×۳۰ و ۲۵×۲۵ رویه چرم و روکش سلفون۱۰ میل همراه با زیر سری