تخت بیمار یک شکن سبک

سرتختی میله ای تحمل وزن استاندار تا ۷۰ کیلوگرم چرخ ۷.۵ ترمزدار